تراکوتا

(Terracotta)

به معنی سفال یا گل پخته می باشد و با روش های نوین از ترکیبات خاک رس و فلدسپار با روش های جدید تولید می گردد.

جذب بسیار پایین آب

ثبات رنگ در برابر اشعه خورشید

سیستم های نصب پنل تراکوتا