اجرا شده

موقعیت:قم، شهرک پردیسان

مصالح: کرتین وال فریم لس و فیس کپ –  فلاشینگ