مهندسی نما Facade engineering

مهندسی نما Facade engineering

فرآیند مهندسی نما شامل بخش های زیر است

نقشه برداری سه بعدی با دوربین

تهیه نقشه های ازبیلت

تطبیق ازبیلت با طرح معماری نما

مدول بندی و بهینه سازی اندازه ها(برای کمترین پرت مصالح)

محاسبات سازه ای

طراحی جزئیات،اتصالات و اجزای سیستم – detail Design

طراحی زیرسازی

برآورد مصالح مصرفی تا پایان کار

تهیه نقشه های کارگاهی – shop drawing

مدیریت و کنترل پروژه

نظارت بر اجرای پروژه