محاسبات شیشه

SJ MEPLA

این نرم افزار بصورت تخصصی جهت محاسبه فشارهای وارده بر شیشه جهت طراحی ساختار شیشه استفاده می شود و دارای قابلیت های زیر می باشد

محاسبه بارهای وارده برشیشه های چند جداره و سکوریت و لمینیت

محاسبه بارهای وارده بر شیشه های با اتصال نقطه ای

محاسبات مربوط به شکل های مختلف شیشه و انواع سیستم های نصب آن

محاسبات مربوط به ضخامت و جنس شیشه