انالیز حرارتی

 FLIXO

این نرم افزار بصورت تخصصی جهت محاسبه اتلاف انرژی حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای قابلیت های زیر می باشد

تجزیه و تحلیل حرارتی المان ها

تجزیه و تحلیل حرارتی مقاطع نما

شناسایی پل های حرارتی

از بین بردن ریسک ایجاد میعان

قابلیت مدل سازی و محاسبات