محاسبات پروفیل

نرم افزارLOGIKAL

این نرم افزار بصورت اختصاصی جهت محاسبه پروفیل های نما طراحی شده و دارای قابلیت های زیر می باشد

محاسبه ممان اینرسی پروفیل ها با توجه به محاسبات استاتیکی و اطلاعاتی از نظر بار باد،ارتفاع نصب،دهنه ها و …

بهینه سازی برش پروفیل ها

طراحی الگوهای برش

ارائه محاسبات قیمتی