خدمات مهندسی

خدمات مهندسی ما

مهندسی نما Facade engineering

فرآیند مهندسی نما شامل بخش های زیر است: - نقشه برداری سه بعدی با دوربین - تهیه نقشه های ازبیلت - تطبیق ازبیلت با طرح معماری نما - مدول بندی و بهینه سازی اندازه ها(برای کمترین پرت مصالح) - محاسبات سازه ای - طراحی جزئیات،اتصالات و اجزای سیستم - details Design - طراحی زیرسازی - برآورد مصالح مصرفی تا پایان کار - تهیه نقشه های کارگاهی - shop drawing - مدیریت و کنترل پروژه - نظارت بر اجرای پروژه

مهندسی نما Facade engineering

فرآیند مهندسی نما شامل بخش های زیر است: - نقشه برداری سه بعدی با دوربین - تهیه نقشه های ازبیلت - تطبیق ازبیلت با طرح معماری نما - مدول بندی و بهینه سازی اندازه ها(برای کمترین پرت مصالح) - محاسبات سازه ای - طراحی جزئیات،اتصالات و اجزای سیستم - details Design - طراحی زیرسازی - برآورد مصالح مصرفی تا پایان کار - تهیه نقشه های کارگاهی - shop drawing - مدیریت و کنترل پروژه - نظارت بر اجرای پروژه
111

انالیز حرارتی

نرم افزار FLIXO: این نرم افزار بصورت تخصصی جهت محاسبه اتلاف انرژی حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای قابلیت های زیر می باشد: - تجزیه و تحلیل حرارتی المان ها - تجزیه و تحلیل حرارتی مقاطع نما - شناسایی پل های حرارتی - از بین بردن ریسک ایجاد میعان - قابلیت مدل سازی و محاسبات
2222

محاسبات شیشه

نرم افزارSJ MEPLA این نرم افزار بصورت تخصصی جهت محاسبه فشارهای وارده بر شیشه جهت طراحی ساختار شیشه استفاده می شود و دارای قابلیت های زیر می باشد: - محاسبه بارهای وارده برشیشه های چند جداره و سکوریت و لمینیت - محاسبه بارهای وارده بر شیشه های با اتصال نقطه ای - محاسبات مربوط به شکل های مختلف شیشه و انواع سیستم های نصب آن - محاسبات مربوط به ضخامت و جنس شیشه
33333

محاسبات پروفیل

نرم افزارLOGIKAL این نرم افزار بصورت اختصاصی جهت محاسبه پروفیل های نما طراحی شده و دارای قابلیت های زیر می باشد: - محاسبه ممان اینرسی پروفیل ها با توجه به محاسبات استاتیکی و اطلاعاتی از نظر بار باد،ارتفاع نصب،دهنه ها و ... - بهینه سازی برش پروفیل ها - طراحی الگوهای برش - ارائه محاسبات قیمتی