جزئیات اتصال سرامیک سه میلیمتری بر روی نمای کرتین وال سیستم فریم لس