skip to Main Content
021-22881128    info@alcam.ir   

نرم افزار FLIXO:

این نرم افزار بصورت تخصصی جهت محاسبه اتلاف انرژی حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای قابلیت های زیر می باشد:

  • تجزیه و تحلیل حرارتی المان ها
  • تجزیه و تحلیل حرارتی مقاطع نما
  • شناسایی پل های حرارتی
  • از بین بردن ریسک ایجاد میعان
  • قابلیت مدل سازی و محاسبات
Back To Top