skip to Main Content
021-22881128    info@alcam.ir   

نرم افزارLOGIKAL

این نرم افزار بصورت اختصاصی جهت محاسبه پروفیل های نما طراحی شده و دارای قابلیت های زیر می باشد:

  • محاسبه ممان اینرسی پروفیل ها با توجه به محاسبات استاتیکی و اطلاعاتی از نظر بار باد،ارتفاع نصب،دهنه ها و …
  • بهینه سازی برش پروفیل ها
  • طراحی الگوهای برش
  • ارائه محاسبات قیمتی
Back To Top