skip to Main Content
021-22881128    info@alcam.ir   

نرم افزارSJ MEPLA

این نرم افزار بصورت تخصصی جهت محاسبه فشارهای وارده بر شیشه جهت طراحی ساختار شیشه استفاده می شود و دارای قابلیت های زیر می باشد:

  • محاسبه بارهای وارده برشیشه های چند جداره و سکوریت و لمینیت
  • محاسبه بارهای وارده بر شیشه های با اتصال نقطه ای
  • محاسبات مربوط به شکل های مختلف شیشه و انواع سیستم های نصب آن
  • محاسبات مربوط به ضخامت و جنس شیشه
Back To Top