skip to Main Content
021-22881128    info@alcam.ir   

مهندسی نما Facade engineering

فرآیند مهندسی نما شامل بخش های زیر است:

– نقشه برداری سه بعدی با دوربین
– تهیه نقشه های ازبیلت
– تطبیق ازبیلت با طرح معماری نما
– مدول بندی و بهینه سازی اندازه ها(برای کمترین پرت مصالح)
– محاسبات سازه ای
– طراحی جزئیات،اتصالات و اجزای سیستم – details Design
– طراحی زیرسازی
– برآورد مصالح مصرفی تا پایان کار
– تهیه نقشه های کارگاهی – shop drawing
– مدیریت و کنترل پروژه
– نظارت بر اجرای پروژه

Back To Top