skip to Main Content
021-22881128    info@alcam.ir   

اتصال سرامیک سه میلیمتری بر روی نمای کرتین وال

پنل دو جداره متشکل از سرامیک سه میلیمتری در جداره بیرونی و ورق یک میلیمتری آلومینیومی در جداره داخلی که با پلی یورتان تزریقی به هم متصل شده اند ساخته میشود در زمان ساخت پنل سرامیک بیرونی از چهار طرف…

بشتر بدانید
Back To Top